Menu icon
FacebookIcon
InstagramIcon
YouTubeIcon
LinkedInIcon
twitterIcon

ENG

elementLogoBkgGradient

Impresum

Izdavač:Odgovorno lice:
Urednik sajta:
Tehnička realizacija:

Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Alekse Šantića 3, 71420 Pale, Republika Srpska, BiH
t. +387 57 226 651
dekanat@ekofis.ues.rs.ba
dekan, dr Marko Đogo
dr Mladen Rebić
Ninkoff Creative Studios

Odricanje od odgovornosti

Linkovi na ovom sajtu mogu voditi ka drugim sajtovima. Oni su tu samo radi komfora korisnika. Mi ne sponzorišemo, ne podržavamo niti na drugi način odobravamo bilo koju informaciju ili izjave na tim sajtovima. Ekonomski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu (u daljem tekstu Fakultet) nije odgovoran za dostupnost ili sadržaj koji se nalazi na bilo kojem takvom eksternom sajtu.
Iako je uložen trud i posvećena velika pažnja u pripremi sadržaja ovog sajta, Fakultet se odriče svake odgovornosti u pogledu tačnosti informacija u bilo kom sadržaju. Takođe, (u mjeri u kojoj je to dozvoljeno zakonom) Fakultet nije odgovoran za bilo kakve gubitke ili štete nastale korišćenjem ili oslanjanjem na informacije na veb stranici Međunarodne konferencije – Jahorina Business Forum (jahorinabusinessforum.com) niti za bilo kakve gubitke ili štete nastale korišćenjem ili oslanjanjem na sajtove koji su povezani sa ovim sajtom.